3. Kongres Slovenskej obezitologickej asociácie a 19. Slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou
21. - 23. október 2021 | 3 živé webinárové bloky
Organizačné zabezpečenie

FARMI - PROFI, spol. s r.o.
Pestovateľská 2
821 04 Bratislava
www.farmiprofi.sk

PharmDr. Katarína Bilá
Email: bila@farmiprofi.sk
Tel: +421 918 655 120

Prezidentka kongresu
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
Viceprezident kongresu
doc. MUDr. Pavol Holéczy, CSc.
Vedecký sekretár kongresu
Mgr. Jozef Ukropec, DrSc.
Organizačný výbor
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD. (predseda)
doc. MUDr. Peter Minárik, PhD., MSc. (predseda)
MUDr. Viera Kissová, PhD.
doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.
doc. MUDr. Pavol Holéczy, CSc.
Mgr. Jozef Ukropec DrSc.
doc. PharmDr. Daniela Mináriková, PhD., MSc.
prof. MUDr. Mariana Mrázová, PhD., MHA
MUDr. Peter Makara
doc. MUDr. Katarína Rašlová, CSc.
doc. MUDr. Viera Doničová, CSc.
Programový výbor
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD. (predseda)
Mgr. Jozef Ukropec, DrSc. (predseda)
doc. MUDr. Mária Belovičová, PhD.
mim. prof. RNDr. Daniela Gašperíková, DrSc.
doc. MUDr. Pavol Holéczy, CSc.
MUDr. Viera Kissová, PhD.
MUDr. Mária Králová, PhD.
MUDr. Ivan Majerčák
MUDr. Peter Makara
doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD.
doc. MUDr. Peter Minárik, PhD., MSc.
doc. PharmDr. Daniela Mináriková, PhD., MSc.
prof. MUDr. Mariana Mrázová, PhD., MHA
MUDr. Adela Penesová, PhD.
MUDr. Marek Rác, PhD.
PhDr. Eva Szabóová
doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.
RNDr. JUDr. Hana Vrabcová